Verkoopsvoorwaarden

  • Onze facturen zijn contant betaalbaar op bovenstaand adres, netto, zonder korting.
  • Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij Ciao Bambino op het e-mailadres info@ciaobambino.be toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, onmiddellijk na levering, (b) in geval van klacht wegens niet-conforme factuur, binnen drie (3) dagen na datum van de factuur en (c) in geval van verborgen gebreken, binnen de twee (2) maand na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijker wijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de producten door u dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
  • Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Ciao Bambino beschikt, bent u ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien bent u van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.
  • De geleverde producten blijven eigendom van Ciao Bambino tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de producten terug te nemen, van rechtswege en op uw kosten.
  • Ciao Bambino is niet aansprakelijk voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of indirecte- of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans), die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte producten. Iedere contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van Ciao Bambino is steeds beperkt tot het bedrag dat door u effectief betaald werd voor de betrokken bestelling, exclusief B.T.W.
  • Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen u en Ciao Bambino. Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige algemene voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x