Maandag enkel op afspraak, Dinsdag - Vrijdag 10:00 - 18:00 & Zaterdag 10:00 -17:00

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

0. Identiteit van de verkoper:

ADARO BVBA
Capucinessenstraat 30, 3800 Sint-Truiden (België)
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
BTW BE 0679.688.205
Tel: 011 60 66 89
Email: [email protected]
(hierna genoemd “Ciao Bambino”)

1. Toepassing Algemene Voorwaarden:

1.1. Deze algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de koper (hierna ook “u”, “uw”) en Ciao Bambino (hierna ook “wij”, “ons”) en zijn aldus van toepassing (i) op het gebruik door u van www.ciaobambino.be en www.geboortelijsten.ciaobambino.be (hierna genoemd de “Website”), (ii) op elk aanbod uitgaande van Ciao Bambino gericht aan u en (iii) op elke verkoopovereenkomst aangegaan tussen de Ciao Bambino en u.

1.2. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen u en Ciao Bambino. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons voorafgaandelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige algemene voorwaarden.

1.3. Ciao Bambino kan op elk moment deze algemene voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard. 

2. Aanbod, prijs, bestelling en aanvaarding van de bestelling:

2.1. Ondanks het feit dat de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ciao Bambino niet. Ciao Bambino is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ciao Bambino is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod en de presentatie van onze producten in de Website is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten te bestellen en is steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid. 

2.2. De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. Ciao Bambino behoudt zich het recht voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) te corrigeren. De prijzen vermeld op de Website zijn geldig zolang ze online getoond zijn en zolang de voorraad strekt. Bij alle prijzen is de BTW inbegrepen.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product.

2.3. De bestelprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Stap 0: U voert de verkregen pincode in om in te loggen op de geboortelijst van uw keuze.
 • Stap 1: U kunt afzonderlijke producten uitkiezen en deze door aanklikken van de knop “Bestel” in een elektronisch winkelmandje verzamelen. Onder het hoofdstuk “Winkelmandje” op dezelfde pagina kan u de gekozen producten, de hoeveelheid en de prijs controleren. Vanuit de Geboortelijst kunt u naar het tabblad “Inloggen” door aanklikken van de knop “Bestelling afronden”.
 • Stap 2: Onder het tabblad “Inloggen” kan u zich automatisch aanmelden indien u reeds een account heeft door te klikken op “Ik heb reeds een account” (u wordt, na het invullen van uw e-mail en wachtwoord, automatisch gelinkt naar het tabblad “Gegevens”) of indien u nog geen account heeft kan u klikken op “Ik heb geen account” (u wordt automatisch gelinkt naar het tabblad “Gegevens”).
 • Stap 3:   Onder het tabblad “gegevens” dient u zich te registreren. U wordt gevraagd uw contactgegevens en – indien van toepassing – het facturatieadres op te geven, dan wel te controleren indien u reeds een account bezit. Vanuit het tabblad “Gegevens” kunt u naar het tabblad “Overzicht” door aanklikken van de knop “Volgende”.
 • Stap 4: Onder het tabblad “Overzicht” kunt u uw bestelling, de prijs en de hoeveelheid controleren. U kunt er tevens – indien u dat wenst – een persoonlijk bericht voor de ouders neerschrijven. Vanuit het tabblad “Overzicht” kunt u naar het tabblad “Afhandeling” door aanklikken van de knop “Volgende”.
 • Stap 5: Onder het tabblad “Afhandeling” kunt u kiezen of de bestelling wordt afgehaald in de winkel door u (door te klikken op “Ophalen in de winkel”) of door de ouders (door te klikken op “Ciao Bambino geeft de items mee met de ouders”).
 • Stap 6a: Indien gekozen werd voor “Ophalen in de winkel” kan u kiezen uit 2 betalingsmethoden: (i) “Ik betaal aan de kassa” in de Winkel of (ii) “ik betaal online”.
 • Stap 6b: Indien gekozen werd voor “Ciao Bambino geeft de items mee met de ouders” kan u kiezen uit 2 betalingsmethoden: (i) “Ik betaal via overschrijving” en (ii) “Ik betaal online”.
 • Stap 7: Vervolgens wordt uw bestelling en betalingsmethode bevestigd onder het tabblad “Afhandeling - Samenvatting”. 
  • Indien u gekozen heeft voor een betaling aan de kassa in de Winkel of per overschrijving dan kunt u de bestelling finaliseren door op “Voltooien” te klikken.
  • Indien u gekozen heeft voor een online betaling dan kunt u de bestelling finaliseren door op “betalen” te klikken, waarna u wordt doorverwezen naar het tabblad van onze betalingsprovider.
   • Onder het tabblad van onze betalingsprovider kan vervolgens de gewenste betalingswijze gekozen worden. Zodra u de betaalwijze heeft gekozen komt u op een volgend tabblad waar uw betaalgegevens moeten worden opgegeven en uiteindelijk dient u de betaling te bevestigen door aanklikken van de knop “Ja, ik bevestig mijn betaling”. Totdat u deze knop heeft aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling op ieder ogenblik wijzigen. 

2.4. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. 

Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.

Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee per e-mail en – indien van toepassing – garanderen wij de terugbetaling m.b.t. de niet uitgevoerde bestelling.

Ciao Bambino heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.:

 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product;
 • bij vaststelling van een ongeldige presentatie van producten/prijzen op de Website;
 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van uwentwege;
 • bij overmacht;
 • wanneer kan worden aangenomen dat u de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen.

2.5. Wanneer u vragen heeft over bv. aanbod, prijs, maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze of wanneer u twijfelt over de verstrekte informatie verzoeken wij u steeds om vooraf contact op te nemen met Ciao Bambino op het e-mailadres [email protected].

3. Levering en afhaling:

3.1. Producten kunnen enkel in de winkel gelegen te Capucinessenstraat 30, 3800 Sint-Truiden worden geleverd en afgehaald.

4. Betaling – Eigendomsvoorbehoud/Retentierecht - Laattijdigheidsinterest:

4.1. De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die worden aangeboden door de Website (zie artikel 2.3) en de genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Wij dienen u erop te wijzen dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan.

4.2. De geleverde producten blijven eigendom van Ciao Bambino tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de producten terug te nemen, van rechtswege en op uw kosten.

U verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Ciao Bambino te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen.

Ciao Bambino behoudt zich een retentierecht voor in geval van een onbetaald gebleven factuur.

4.3. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Ciao Bambino beschikt, bent u ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien bent u van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van u op uw verbintenissen onder de verkoopovereenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle verkoopovereenkomsten met u te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.

5. Herroepingsrecht

5.1. Het herroepingsrecht in het kader van een aankoop van een product op afstand is niet van toepassing in het kader van een aankoop op een geboortelijst.

6. Overmacht:

In geval van overmacht is Ciao Bambino niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan Ciao Bambino haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de koopovereenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van Ciao Bambino die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website van Ciao Bambino (en/of haar partners voor de verzending en/of betaling van de producten), niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers, ….

7. Aansprakelijkheid:

Ciao Bambino is niet aansprakelijk voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of indirecte- of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans), die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte producten.

Ciao Bambino is in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan een computer, telecommunicatieapparatuur of ander eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van de Website, of het downloaden van materiaal van de Website.

Ciao Bambino is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van Ciao Bambino en zijn juridische dan wel feitelijk aangestelde, of enige andere externe oorzaak.

Iedere contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van Ciao Bambino is steeds beperkt tot het bedrag dat door u effectief betaald werd voor de betrokken bestelling, exclusief B.T.W. 

8. Auteursrecht en intellectuele eigendom:

Wij hebben de Website ontwikkeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door consumenten. De integrale inhoud van de Website (inclusief lay-out en vormgeving van de website, teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz.) is eigendom van Ciao Bambino of van verwante ondernemingen, licentienemers en/of content providers. Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, worden beheerd door Ciao Bambino.

U mag de inhoud enkel downloaden en hiervan één kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

9. Klachten en geschillen – Toepasselijk recht:

9.1. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij Ciao Bambino op het e-mailadres [email protected] toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, onmiddellijk na levering, (b) in geval van klacht wegens niet-conforme factuur, binnen drie (3) dagen na datum van de factuur en (c) in geval van verborgen gebreken, binnen de twee (2) maand na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijker wijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de producten door u dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Indien na voormelde klacht geen bevredigende oplossing wordt gevonden kan u zich steeds wenden tot één van de volgende erkende instanties inzake alternatieve en buitengerechtelijke geschillenbeslechting: (1) de Consumentenombudsdienst (http://www.consumentenombudsdienst.be) of (2) het Online Dispute Resolution platform (ODR) van de Europese Unie (http://ec.europa.eu/odf/). 

9.2. Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen u en Ciao Bambino, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) en de bepalingen van internationaal privaatrecht. 

Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige algemene voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt. 

10. Persoonsgegevens - Privacy:

Ciao Bambino erkent het belang van de privésfeer en respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website. Ciao Bambino voegt zich dan ook naar de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 

Door de Website te consulteren of te bestellen op de Website, staat u uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik, conform dit artikel, van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en factureren, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing- en reclame.

Ciao Bambino zal aldus uitsluitend voor intern gebruik en om u beter te kunnen bedienen gegevens kunnen verzamelen, dit zowel rechtstreeks via de gegevens die door u worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks via gebruik van cookies (zie artikel 11) die Ciao Bambino toelaat de inhoud en lay-out van de site optimaal op u af te stemmen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ciao Bambino (adres: Capucienessenstraat 30, 3800 Sint-Truiden (België), e-mail adres: [email protected]) gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Ciao Bambino behoudt zich het recht voor om online (anonieme) bezoekersstatistieken bij te houden om te kunnen bekijken welke pagina's van de Website in welke mate bezocht worden.

Indien U vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected].

11. Gebruik van cookies

Om je beter van dienst te zijn, maakt de Website gebruik van cookies. Tijdens een bezoek aan de Website worden “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer een website wordt geraadpleegd. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt enkel gebruik gemaakt van “first party cookies”. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiker.

Door gebruik te maken van de Website, gaat u akkoord met onze gebruik van cookies.

12. Diverse bepalingen

Bewijs: U aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Deelbaarheid: Indien een artikel van deze algemene voorwaarden wordt ongeldig, onwettig of nietig verklaard, zal dit de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de overige artikelen op geen enkele wijze aantasten.

Verzaking: Het feit dat Ciao Bambino nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover Ciao Bambino krachtens onderhavige algemene voorwaarden beschikt en verhindert Ciao Bambino niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

Risico’s internet: U bent bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de Website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook bent u bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. U aanvaardt dat Ciao Bambino niet aansprakelijk kan zijn voor enige schade, door het gebruik van onze websites of internet, als gevolg van voormelde risico’s.


Ciao Bambino maakt gebruik van cookies Manage cookies